Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-01-23 | 0 komentarų

Technika ateities kare (II dalis)

Technika ateities kare (II dalis)

Tęsiame pasakojimą apie tai, kaip 1924 metais buvo įsivaizduojama „Technika ateities kare“…

Šarvuočiai

Iki 1914 m. vartojami buvo tik dviejų rūšių šarvuočiai: — šarvuoti automobiliai ir šarvuoti traukiniai. Ginkluoti kulkosvaidžiais ir artilerija Šarvuočiai atnešdavo daug naudos, sunaudojus juos staigiems, greitiems puolimams i priešo užpakalį; Sėkmingai šarvuoti traukiniai ir šarvuoti automobiliai tik tuomet gali darbuotis, kuomet jiems yra geri, tvirti keliai: automobiliams plentai, o traukiniams geležinkeliai.

1914/18 m. poziciniame kare iškilo reikalas turėti specialius šarvuočius, kurie galėtų veikti ir judėti visur: ar tai keliais, ar laukais. Tada tai pirmiausia ir Anglijoje ir pasirodė tankai. 1916 m., anglai paleido prieš vokiečius naują šarvuočių tipą, pavadinę jį „thank“ (kas angliškai reiškia „padėka“). Tanko judesiui buvo pritaikinti ne ratai, o šliaužiantis vikšras, duodąs galimybę tankui judėti visur – ir lygiomis ir nelygiomis vietomis. Buvo tai iš tikrųjų „padėka“ vokiečių artilerijai: sunkiai šarvuotas šliaužia ir šaudo, viską savo kelionėje naikina ir niekuo jo nesustabdysi. Šautuvų ir paprastų kulkosvaidžių ugnis, taipogi ir artilerijos sviedinių skeveldros tankui nepavojingi. Tik pilnai į tanką ar po juo pakliuvusi granata yra jam mirtinga. Vėliau buvo išdirbtas tam tikras tipas prieštankinės patrankos ir prieštankiniai kulkosvaidžiai 13m/m, kurių šarvuotos plieninės kulkos pramušdavo tankų šarvą ir išvesdavo juos iš rikiuotės.

Tankų ginklas: kulkosvaidžiai ir patrankos. Specialus tankai savyje turi radiostotis, kurių pagalba laiko ryšius su štabais- Tankų paskirtis: skinti kelią, pėstininkams, ardant priešininko įtvirtinimus ir naikinant jo gyvąją jėgą.

Didžiajame kare darbavosi keli tūkstančiai tankų, o ateityje turės jų dar daugiau būti.

Aviacija

Skraidymas oru dabartinėje savo formoje dar neseniai gyvena, būtent nuo 1903 metų. Šita jaunoji technikos šaka šiandieną yrą gan aukštai pastatyta. Svarbiausiu impulsu, svarbiausiu pastūmimu aviacijos plėtotei buvo Didysis karas.

Lakstytuvai būna dviejų pagrindinių rūšių: vieni lengvesni už otą, kiti sunkesni už orą. Pirmąją grupę sudaro pririšamieji oro rutuliai (balionai) ir orlaiviai arba dirižabliai, t.y orlaiviai su motorais gali pastoviai skraidyti (pav. vokiečių cepelinai). Antrą grupę (už orą sunkesnių) sudaro aeroplanai.

Orlaiviai (dirižabliai) kare naudojami ten, kur reik ilgai būti kelionėje ir vežioti didelius sunkumus, pavyzdžiui, daug sprogstamosios medžiagos.

Svarbiausieji karo aeroplanų typai yra: 1) žvalgybos aeroplanai ir 2) kovos aeroplanai.

1) Žvalgybos aeroplanai naudojami priešo frontui ir užfrontėje smulkiai žvalgyti ir artilerijos šaudymui korektuoti. Aeroplanai lengvi, vidurinio dydžio, apart lakūno turi žvalgą. Turi fotografijos aparatus ir dažniausiai mažą radiostotį.

2) Kovos aeroplanai skirstomi dar į 3 grupes: a)- grynai kovos aeroplanai, b) bombų svaidytojai ir c) naikintojai. Kovos aeroplanai turi būti greiti ir lengvi, ginkluoti kulkosvaidžiais. Užpuolimus daro didesniais būriais: 10 — 50 aeroplanų staiga  žemai; nusileidžia, smarkiai priešą apšaudo iš kulkosvaidžių ir vėl greit pakyla. Tokie oro eskadrilių užpuolimai labai demoralizuoja priešą ir daug padeda pėstininkų atakai.

Bombų svaidytojai yra specialių tipų: dienos darbui ir nakties darbui. Jie turi būti didesni, turi sugebėti pakelti didesnę naštą ir prisitaikyti ilgai kelionei. Greitis bombų svaidytojoms padeda iš priešo rankų, esant reikalui, išsprukti.

Naikintojai privalo būti labai maži, lengvi ir greiti. Turi mokėti greit pakilti ir nusileisti. Dabartiniai naikintojai į 15 min- pakila iki 4 klm. aukštyn. Jie skiriami kovai su priešo orlaiviais ir aeroplanais.

Ateities karas bus dideliame maštabe oro karas. Visos valstybės daugiausia domės kreipia į ginklavimąsi ore. Kiek atsirado aeroplanų grynai karo tikslams, galima iš žemiau paduodamų žinių spręsti: Prancūzija 1923 m. balandžio 1 dienai turėjo:

3 naikintojų pulkus — 300 adroplanų
3 bombų svaidytojų» (dienai) — 360 „
2 , „ (nakčiai) — 108
7 žvalgų „ — 840

Tas skaičius vis tebeauga ir šiandieną turi būti daug didesnis. Tokios Prancūzijos taikos metų oro pajėgos; karo metu jos tikrai turės būti 3 kartus didesnės. Kitos valstybės irgi oro laivynu susirūpinusios ir jį didina, kiek tai apystovos leidžia.

Karui pasibaigus pradėjęs vystytis bemotorinis aeroplanų skraidymas) naudojant oro srovėmis. Ligi šiol bemotoriniai aeroplanai dar neturi rimtos karo reikšmės, bet jais visų šalių kariuomenės susidomėjusios ir bandys grynai savo reikalams pritaikinti.

Pastaruoju laiku Prancūzijoje buvo daromi bandymai aeroplanams radiotelegrafo pagalba Valdyti. Nors jau ir pasiekti gana žymūs vaisiai, bet kalbėti apie šios priemonėj tinkamumą karui dar anksti. Tačiau reik manyti, kad ateityje aeroplanai visai be žmonių gerai skraidys ir mėtys nustatytose vietose bombas.

Dujų karas

Nuodingos dujos yra pati bjauriausioji, pati baisiausioji „moderninė” karo priemonė.

Nuodingos dujos pradėtą vartoti 1914—18 m. kare. Nėra tikslių žinių, kas pirmutinis pradėjo dujomis karo tikslams naudotis: prancūzai sako, kad vokiečiai 1915 metuose, vokiečiai gi sako, kad jau 1914 metais rugpjūčio mėnesį, pačioje karo pradžioje, prancūzai pasiėmė su savimi į karo lauką 30000 mažų, dujomis pripildytų sviedinių.

Nuodingos dujos kare vartoti yra uždrausta dar 1899 metuose Haagos konferencijoje. Didysis karas parodė, kad konferencijų nutarimai tikram reikalui nieko nereiškia: teisėtas yra tas ginklas, kuriuo priešą nuveikti galima. Nors ir pokarinėje konferencijoje visos valstybės griežtai nusistatė prieš nuodingųjų dujų kare vartojimą bet… kai bus reikalas, iškils karas, nieks savo pasižadėjimo nelaikys. Šitai ir dabar jau nuolatiniai įvairūs „bandymai” su dujomis liudija. Smulkiau apie dujas rašyta „Kario” 1923 m. 16 Nr. („Nuodingos dujos”), tai čionai atskirų dujų rūšių bei jų veikimo visiškai neliestu.

Ateities kare nuodingos dujos bus skleidžiamos daugiausia artilerijos ir aviacijos pagalba. Tiesioginis tam tikru pustytuvu dujų skleidimas pasitaikys tik išimtinais atsitikimais. Art lerija šaudys specialiais nuodingų dujų pripildytais šoviniais. Aviacija — vyriausias nuodingų dujų platintojas. Frontas, užfrontė, pati šalis viskas tai ateityje bus dujų karo arena. Nebebus jau to didėlio skirtumo tarp fronto ir ramaus sostinės gyvenimo. Aeroplanų užpuolimo pavojus visur bus lygusi svarbiose vietose dar net didesnis: šalies viduje, sostinėje, uostuose, pramonės centruose. Dideliuose miestuose, kur ant mažo žemės ploto tūkstančiai ir milijonai gyventojų susikimšę, nuodingos dujos be galo daug žalos pridarys.

Nuo nuodingų dujų apsisaugoti kariuomenė vartos priešdujines kaukes, užmaunamas kiekvienam žmogui ir gyviui, kai prasideda dujų pavojus. Reik aštriausios drausmės laikytis, kad sulig pirmuoju ženklu visi be išimties tuojau užsidėtų priešdujines kaukes. Bendrai .priešdujinė kaukė yra labai nemalonus daiktas, suvaržo, apsunkina judesius, dėl to kareiviai nenoriai ją vartoja, bet reik atminti, kad nuėmus kaukę anksčiau laiko, užsinuodijmas ir mirtis yra tikra, neišvengiama. Gyventojai tų vietų, kurioms gresia aeroplanų atakos, taipogi privalės turėti priešdujines kaukes, kad jas reikale pavartotų.

Ateityje ne tik nuodingos dujos, matomai, bus vartojamos, bet ir dujos tam tikrų bakterijų (mažų gyvulėlių, įvairių limpamų ligų nešiotojų) užkrėstos. Pakliuvus į žmogaus organizmą, tos bakterijos turės iššaukti baisias ligas: dezinteriją, šiltinę ir t.t.

Dujų karas gal ir bus pats balsiausias, nežmoniškai žiaurus ateities karas, vienodai pavojingas ir kariuomenei ir visiems šalies gyventojams.

Bus daugiau….

Šaltinis: Žurnalas „Karys“, Nr. 36, p. 3-5 arba http://www.epaveldas.lt

Straipsnio autorius: Ltn. Šulcas

Rašiniui sunaudota daugiausia vokiečių medžiaga. Ltn. Šulcas

Viršelio nuotrauka paimta iš http://lt.wikipedia.org

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *