Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-04-12 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (III dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (III dalis)

Tęsiame pasakojimą apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą“…

c) Žvalgybos aeroplanai.
Žvalgybos aeroplanai karui einant irgi tobulinami. Įvedami ginklai, pradedant automatiškais revolveriais, karabinais, baigiant kulkosvaidžiais ir mažomis patrankomis. Žvalgo pranešimai žodžiu ar raštu jau nebeužtenkami, nepilni; jie turi būti patvirtinti fotografijos nuotraukomis — aeroplanams duodami foto – aparatai. Karui virtus poziciniu, nesant fronte jokių tarpeklių, ypač užpakalines linijas žvalgyti galima tik oro žvalgybos būdu.

Aeroplanai, nuolat žvalgydami priešo pozicijas, fotografuoja jas ir sulyginimas fotografijos nuotraukų, padarytų įvairiais laikotarpiais, puikiausiai parodo visus priešo darbus, jo apkasų linijas, baterijų pozicijas ir net kulkosvaidžių lizdus. Be galo svarbią rolę suvaidino taip pat ir aviacijos pagalba artilerijai. Toli šaudančių patrankų (šaudymas ir ugnies korektavimas nebegalima buvo kitaip vykdyti, kaip tik iš oro sekantšaudymą. Aeroplanų ryšių laikymui su Šaudančiomis baterijomis jau 1915-16 metais įvedama aeroplaninės radio – stotys. Artilerijos ugnies korektavimas su aeroplanais davė gerų rezultatų ir prityręs žvalgas, pastebėjęs priešo bateriją ar kitą kur nors tinkamą taikinį, taip greitai sugebėdavo duoti kryptį ir įšaudyti savo baterijų ugnį, kad veik visada atrastas priešas buvo naikinamas.

Plačiau