Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2017-03-26 | 0 komentarų

Pirmieji žmonės paukščiai broliai Rait (Wright)

Pirmieji žmonės paukščiai broliai Rait (Wright)

Kviečiu nusikelti į 1925 m., ir pasiskaityti apie brolių Rait’ų išradimą – lėktuvą.

P.S rašyba netaisyta, originali.

Dvidešimt vieni metai atgal Kitti — Hauk tyrumuose, Šiaurės Karolinoje (Amerikoje) žmogus pirmą sykį išdrįso motoriniu lakstytuvu pakilti nuo žemės paviršiaus į oro okeaną. Pirmas tikras šis „dirbtinas paukštis“ buvo didelis biplanas su sparnų ilgiu virš 12 m. Sparnu plotu apie 48 ketvirtainių metrų ir mažiausiai panašus į lengvą ir paslankų paukštį. Sparnų priešaky tilpo dėžės pavidalo gilumos vairas, o užpakaly posūkio vairas. Dėka tokiai lakstytuvo sudėčiai, ore jis turėjo išvaizdą lyg lėktų uodega pirmyn.

Apatinio sparno viduryje buvo įtaisytas motoras 10 arklių jėgų galingumo, sveriantis keturis kartus daugiau, negu dabartiniai motorai to pačio galingumo. Šis motoras grandine pavara šukė ore dviejus propelerius, kurie buvo šonuose taip sparnų. Lekiantis aparate žmogus gulėjo apatiniame sparne greta motoro ir svirtimis valdė visą mašiną. Visas šis nerangus dabartiniam žvilgsniui įtaisas svėrė 335 kilogramų, kas sudaro apie 21 pūdą, ir tais laikais, kada apie savarankišką lėkimą tik svajojo, nieks negalėjo tikėti, kad toks sunkumas sugebės pakilti nuo žemės ir lėkti 59 sekundes.Vis tik neskaitlinga aviacijos garbintojų grupė tvirtai tikėjo į žmogaus proto jėgą ir atkakliai dirbo savo sumanymų įvykdydami jie iškovojo laimėjimą ore.

1903 metais gruodžio 17 dieną visą šią mašiną pastatė ant ypatingo vežimėlio, kuris buvo ant medinių bėgių, ir pradėjo bandymą. Lakūnas atsigulė į savo vietą, mašiną paleido, orlaivis greit ėmė bėgti pirmyn ir — stebuklas įvyko—orlaivis pakilo nuo žemės ir lengvai pralėkęs oru, vėl nusileido. Tą dieną keturius kartus buvo pakartotas šis bandymas ir keturis kartus pirmas lakstytuvas sėkmingai pakildavo nuo žemės ir su dideliu tam laiku greitumu (viso tik apie 60 km. į valandą) lakstė oru. Pats geriausias lėkimas tęsėsi 59 sekundes, tuo laiku oru pralėkta apie 1/4 kilometro. Tais pirmais lėkimais atsidarė gražiausias galingo žmogaus proto laimėjimo lapas- nepaklusnų orą pradėta nugalėti.

Kas jie tokie?… Koks vardas buvo tų drąsuolių, kurie suteikė mums pirmą motorinį lakstytuvą? Tai buvo nežinomi iki tam laikui nedidelės dviračių dirbtuvės savininkai Dantone, broliai Vilbur ir Orvil Rait’ai. Jų vardus dabar žino visas kultūringas pasaulis. Dar vaikais būdami jie labai įdomavosi lakiojančiais žaislais, bet rimtai užsiėmė mechaniško lėkimo klausimu tik 1896 m. žuvus dideliam tyrinėtojui Otui Lelientaliui, kuris išrado gaubtų sparnų ypatybę, duodančią didelę pakeliamą jėga.

Nuo 1900 m. broliai Rah’ai Kitti – Hauke lake trijų metų statė įvairiausius aeroplanus ir mokinosi jais lekioti Pirmi, taip paprasti panašiame darbe nepasisekimai nevaržė jų ir jie su ypatingu atkaklumu ir pasiryžimu tęsė toliau pradėtą darbą.

1901 metų bandymai — rašo broliai savo atsiminimuose- nesuteikė mums gražios vilties ir nepadrąsino mus, nors mūsų išradimai ir buvo toje srityje didžiausi. 1902 m. rugsėjo mėn. savo aparatais mes padarėme apie tūkstantį lėkimų, iš kurių kai kurie buvo 200 mtr. atstumo. Keletą lėkimų įvykdėme prieš didelį vėją (iki 18 metrų per sekundę). Laimėjimas… Rudenį 1903 metais mes padarėme tuoj pat aeroplanu daugybę tekinių, laike kurių pavykdavo išbūti ore daugiau minutės.

Pirmas lėkimas su motoru buvo įvykdytas 1903 m. gruodžio 17 d. ir tęsėsi 12 sekundžių, tai buvo pirmas atsitikimas pasaulyje, kada mašina, nešanti ant savęs žmogų, pasikėlė savo jėga oran, pralėkė tam tikrą atstumą, nė kiek nesumažindama savo greitumo, ir galų gale nenukentėjus nusileido į žemę. Lakslytuvas, kada jau stovėjo žemėj, buvo pagautas staigaus vėjo ir sudaužytas. Nepaklusni oro galybė tartum keršijo už savo pavergimą! Bet šis nepasisekimas nesuvaržė atkaklių brolių ir per 2 metus jų naujas lakstytuvas jau lekiojo ilgesnį laiką, negu pusvalandis.

„Klajojimas”… Broliai Rait pasiūlė Francijai ir Amerikai pirkti jų mašinų patentus už vieną milijoną frankų. Jų pasiūlymus prancūzai ir amerikiečiai atsinešė gana lengvai. Jų lakiojamas mašinas pavadino ne visai sveikų „išradėjų” klajojimu. Po to broliai Rait tęsė savo bandymus veik visiškai vienumoje. Ir tik šešiolika metų atgal — 1908 metais — jų mašinas nupirko Francija už 500.000 frankų. Pirmieji lėkimai Europoje broliams Rait sudarė pasaulio garsenybę. Visas pasaulis bus nustebintas, kada amerikiečiai savo mašinomis lėkė su keleiviais, pakildami į sulyginamai didelį aukštumą.

1908 m. visas pasaulis pirmą sykį pamatė tikruosius lėkimus, pirmus „žmones—paukščius”, kaip buvo pavadinti tuo laiku broliai Rait. Ir vėl vienumoje. Didelis brolių Rait pasisekimas nesuvyliojo jų nuo darbo kelio ir štai 1909 metais pasaulis vėl buvo nustebintas pranešimu iš Amerikos, kad Raitai, grįžę į Kitti—Hauk tyrumas vykdo bandymus su planieriais. Laike vieno savo lėkimo 1911 m. Vilburui Raitui pasisekė užsilaikyti bemotoriniu lakstytuvu apie 11 minučių, pastačius pasaulinį rekordą planavimo lėkime. Šis rekordas, nežiūrint greito aviacijos augimo, buvo sumuštas tik po vienuolikos metų Vokietijoj, t. y. tik 1922 metais.

Vilburo Raito mirtis, (jis mirė nuo šiltinės) pertraukė jų tolimesnius bandymus planavime. Antras brolis, Orvil, gyvuoja iki šių dienų ir yra vienos didžiausios lakstytuvu statymo fabriko direktorius Daitono mieste. Jis tęsia ir toliau savo darbą. Beveik 500 kilometrų į valandą. — 38 val be nusileidimo. — 12.000 metrų aukštumoje… Raitų pradėtas lėkimas pastaruoju laiku pasiekė didelį greitumą (dabartinis greitumo rekordas yra 448 klm. į valandą) ir ilgo-, laikymosi ore (paskutinis rekordas laikymosi ore be nusileidimo apie 38 valandas); lakiojant pasiekta didžiausios aukštumos (paskutinis rekordas siekia 12.000 mtr). Tenka stebėtis, kaip daug yra padaryta per tuos dvidešimt vienus metus, kurie skiria mus nuo pirmo brolio Raitų lėkimo. Juk praslinko tik dvidešimt vieni metai…! Dar aviacija visiškai jaunutė ir ji dar daug ką žada pasiekti. Visas kultūringas pasaulis gerbia pirmus žmones — paukščius — brolius Rait.

Autorius: S, Garbačauskas

Šaltinis: žurnalas „Karys“, 1925 m. Nr. 12, 2 psl.

Viršelio nuotraukos šaltinis: http://lt.wikipedia.org

Video apie pirmąjį skrydį…

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *