Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-06-07 | 0 komentarų

„Airbus A380“ – didžiausias keleivinis lėktuvas

„Airbus A380“ – didžiausias keleivinis lėktuvas

„Airbus A380“ yra didžiausias komercinis keleivinis lėktuvas. Pirmąjį parodomąjį skrydį šis Prancūzijoje sukurtas lėktuvas atliko 2005-aisiais, o šiuo metu jo gamyba įsibėgėja. Pirmuosius modelius įsigyja Singapūro, Jungtinių Arabų Emiratų kompanijos, tuo tarpu Europoje šis lėktuvas tebėra retas svečias – atvyksta tik pasisvečiuoti iš Dubajaus ar Singapūro.

„Airbus A380“ leidžiasi Sidnėjuje.

„Airbus A380“ leidžiasi Sidnėjuje.

Plačiau

Paskelbta - 2015-05-03 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (V dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (V dalis)

Paskutinė dalis apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą“….

1919 metais lakūnai Alcock ir Brown perlėkė iš Amerikos į Angliją (3.040 kilm. per 16 vai 12 min.), šiais metais Amerikos lakūnai aplėkė pasaulį, padarydami kelionę arti 40 000 kilometrų ilgumo. Aeroplanai pasiekia vis didesnį aukštumą. Prancūzas Callizo 1924 m. spalių mėn. pakilo iki 12 kilometrų aukštumos, kur oras įau beveik keturis kartus retesnis ir viešpatauja šaltis arti 50°.

Plačiau

Paskelbta - 2015-04-20 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (IV dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (IV dalis)

Tęsiame pasakojimą apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą“…

Kas dėl lekiamų aparatų lengvesnių už orą, būtent: balionų, orlaivių — dirižablių, tai jų reikšmė kare buvo žymiai menkesnė, negu aeroplanų. Vokiečiai, nors daug tikėjosi iš savo „cepelinų”, bet šie orlaiviai neturėjo didelio pasisekimo ir karo pabaigoje veik visai nebuvo vartojami. Karo metu veikė 83 cepelinai, iš kurių 66 žuvo ir tik 17 liko sveikų. Iš žuvusių cepelinų 34 buvo numušti, 13 žuvo nuo gaisro, likusieji gi sudužo del įvairių nelaimių. Plačiau
buvo vartojami mažesni orlaiviai — dirižabliai, minkštos arba pusiau kietos sistemos ir pririšantieji aerostatai. Su geru pasisekimu buvo vartojami lengvi dirižabliai jūrų laivyno reikalams. Bet bendrai lekiamieji lengvesni už orą aparatai turėjo antraeilės reikšmės.

Plačiau

Paskelbta - 2015-04-12 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (III dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (III dalis)

Tęsiame pasakojimą apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą“…

c) Žvalgybos aeroplanai.
Žvalgybos aeroplanai karui einant irgi tobulinami. Įvedami ginklai, pradedant automatiškais revolveriais, karabinais, baigiant kulkosvaidžiais ir mažomis patrankomis. Žvalgo pranešimai žodžiu ar raštu jau nebeužtenkami, nepilni; jie turi būti patvirtinti fotografijos nuotraukomis — aeroplanams duodami foto – aparatai. Karui virtus poziciniu, nesant fronte jokių tarpeklių, ypač užpakalines linijas žvalgyti galima tik oro žvalgybos būdu.

Aeroplanai, nuolat žvalgydami priešo pozicijas, fotografuoja jas ir sulyginimas fotografijos nuotraukų, padarytų įvairiais laikotarpiais, puikiausiai parodo visus priešo darbus, jo apkasų linijas, baterijų pozicijas ir net kulkosvaidžių lizdus. Be galo svarbią rolę suvaidino taip pat ir aviacijos pagalba artilerijai. Toli šaudančių patrankų (šaudymas ir ugnies korektavimas nebegalima buvo kitaip vykdyti, kaip tik iš oro sekantšaudymą. Aeroplanų ryšių laikymui su Šaudančiomis baterijomis jau 1915-16 metais įvedama aeroplaninės radio – stotys. Artilerijos ugnies korektavimas su aeroplanais davė gerų rezultatų ir prityręs žvalgas, pastebėjęs priešo bateriją ar kitą kur nors tinkamą taikinį, taip greitai sugebėdavo duoti kryptį ir įšaudyti savo baterijų ugnį, kad veik visada atrastas priešas buvo naikinamas.

Plačiau

Paskelbta - 2015-04-01 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (II dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (II dalis)

Tęsiame pasakojimą apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą (II dalis)“….

II. Aviacija didžiajame kare

a) Bendri daviniai

Karo pradžioje visos valstybės jau turėjo savo karo aviaciją, bet toji aviacija dar buvo visai nežymi. Vokietija sudarė arti 34 eskadrilių aeroplanų po 6 aeroplanus eskadrilėje, Prancūzija – 25 eskadriles, Anglija gi turėjo dar mažesnį aeroplanų skaičių. Bet jau pirmais karo metais paaiškėjo, kokią didelę reikšmę galėtų turėti didesnė aviacija, todėl kariaujančios valstybės, pralenkdamos viena kitą, stengėsi, kiek galėdamos, plačiau pastatyti aviacijos gamybą. Šiam tokslui pasiekti leidžiamos didelės lėšos aviacijos pramonei organizuoti ir praplėsti. Darban pritraukiama daugelis dirbtuvių ir aviacijos gamyba karo pabaigoje labai išsiplečia. Kiek šioje srity buvo nuveikta rodo šie daviniai:

Plačiau